Java多维数组详解

阳光 2020-09-18 10:54:41 java常见问答 6459

之前给大家介绍了java一维数组以及java二维数组,下面的话就来给大家讲一下java多维数组方面的知识。

除去一维数组和二维数组之外,Java当中还支持更多维的数组。

像三维数组、四维数组和五维数组等等它们都属于多维数组。

一般来说的话我们也将二维数组看作是多维数组,下面主要来介绍多维数组。

多维数组的声明、初始化和使用都和二维数组都是很相似的这里的话就不再具体的说了。

下面来直接来看一个示例:

假设程序当中一个名字叫做namelist的String类型三维数组,下面的话就编写代码来对它进行遍历,输出每个元素的值。

下面是具体的代码:

public static void main(String[] args)
{
    String[][][] namelist = {
        {
            {
                "张阳"
                , "李风"
                , "陈飞"
            }
            , {
                "乐乐"
                , "飞飞"
                , "小曼"
            }
        }
        , {
            {
                "Jack"
                , "Kimi"
            }
            , {
                "Lucy"
                , "Lily"
                , "Rose"
            }
        }
        , {
            {
                "徐璐璐"
                , "陈海"
            }
            , {
                "李丽丽"
                , "陈海清"
            }
        }
    };
    for (int i = 0; i < namelist.length; i++)
    {
        for (int j = 0; j < namelist[i].length; j++)
        {
            for (int k = 0; k < namelist[i][j].length; k++)
            {
                System.out.println("namelist[" + i + "][" + j + "][" + k + "]=" + namelist[i][j][k]);
            }
        }
    }
}

输出结果:

namelist[0][0][0]=张阳
namelist[0][0][1]=李风
namelist[0][0][2]=陈飞
namelist[0][1][0]=乐乐
namelist[0][1][1]=飞飞
namelist[0][1][2]=小曼
namelist[1][0][0]=Jack
namelist[1][0][1]=Kimi
namelist[1][1][0]=Lucy
namelist[1][1][1]=Lily
namelist[1][1][2]=Rose
namelist[2][0][0]=徐璐璐
namelist[2][0][1]=陈海
namelist[2][1][0]=李丽丽
namelist[2][1][1]=陈海清

以上关于Java多维数组的一些知识你都了解了吗?更多和多维数组相关的java基础知识,请继续来本站进行了解吧。

推荐阅读:

java多维数组初始化该怎么编写?代码示例

java多维数组定义详解,如何定义?

java创建多维数组,如何创建?

推荐内容