java spring中构造方法怎么注入?接口注入怎么做?

随着科学技术水平的不断进步与发展,新兴技术的应用也越来越广泛,大家纷纷开始学习新知识以更好地适应时代的发展。很多人选择学习java编程语言,也是为了更好的未来。今天就来为大家介绍java的一些知识,也就是java spring中构造方法怎么注入以及接口注入怎么做?一起来看看吧。

1.首先来看看构造方法注入。

构造方法注入,就是我们依靠LoginAction的构造方法来达到DI的目的,代码如下所示:

  LoginAction.java
  package com.spring.test.di;
  public class LoginAction
  {
      private Login login;
      public LoginAction(Login login)
      {
          this.login = login;
      }
      public void execute()
      {
          String name = login.getName();
          System.out.print("My Name Is " + name);
      }
  }

这里我们添加了一个LoginAction的构造方法

applicationContext.xml配置文件如下,代码如下所示:

<bean id="login" class="com.spring.test.di.LoginImpl"/>
<bean id="loginAction" class="com.spring.test.di.LoginAction">
    <constructor­arg index="0" ref="login"></constructor­arg>
</bean>

使用constructor¬arg来进行配置, index属性是用来表示构造方法中参数的顺序的,如果有多个参数,则按照顺序,从 0,1...来配置

现在可以运行testMain.java了,需要注意的一点是:构造函数有多个参数的话,如:参数1,参数2,而参数2依赖于参数1,这时则要注意构造函数的顺序,必须将参数1放在参数2之前。

2.下面继续说说我们不常用到的接口注入,还是以LoginAction为例,代码如下所示:

LoginAction.java
package com.spring.test.di;
public class LoginAction
{
    private Logic login;
    public void execute()
    {
        try
        {
            Object obj = Class.forName("com.spring.test.di.LoginImpl")
                .newInstance();
            login = (Login) obj;
            String name = login.getName();
            System.out.print("My Name Is " + name);
        }
        catch (Exception e)
        {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

配置文件,代码如下所示:

<bean id="logic" class="com.spring.test.di.LoginImpl"/>
<bean id="loginAction" class="com.spring.test.di.LoginAction"></bean>

以上就是关于java spring中构造方法怎么注入以及接口注入怎么做的主要内容了。具体操作还是比较费工夫的,这就对java知识的掌握比较重要了。如果你对java知识感兴趣,想要了解更多java架构师的知识,敬请关注奇Q工具网。

推荐阅读:

在java中spring mvc页面如何跳转,详细图解

spring batch简单实例分享

spring batch是什么?入门详解