java中二维数组的定义是什么?实例代码分享

大家都知道,java作为一门编程语言,它的功能是极其强大的。它所涵盖的内容也是极其丰富的。今天就来为大家介绍一下java中二维数组的定义是什么,并且用实际的代码为大家展示出来,一起来了解一下吧。

二维数组的定义有很多方式,接下来针对几种常见的方式进行详细地讲解,具体如下:

第一种方式:

int[][] arr = new int[3][4];

上面的代码相当于定义了一个3*4的二维数组,即二维数组的长度为3,二维数组中的每个元素又是一个长度为4的数组

第二种方式:

int[][] arr = new int[3][];

第二种方式和第一种类似,只是数组中每个元素的长度不确定,

第三种方式:

int[][] arr = {
    {
        1
        , 2
    }
    , {
        3
        , 4
        , 5
        , 6
    }
    , {
        7
        , 8
        , 9
    }
};

上面的二维数组中定义了三个元素,这三个元素都是数组,分别为{1,2}、{3,4,5,6}、{7,8,9},

对二维数组中元素的访问也是通过角标的方式,如需访问二维数组中第一个元素数组的第二个元素,具体代码如下:

class ArrayDemo08
{
    public static void main(String[] args)
    {
        //定义二维数组的方式
        int[][] arr = new int[3][4];
        System.out.println(arr);
        System.out.println("二维数组的长度: " + arr.length);
        //获取二维数组的3个元素
        System.out.println(arr[0]);
        System.out.println(arr[1]);
        System.out.println(arr[2]);
        System.out.println("打印第一个一维数组的元素值");
        System.out.println(arr[0][0]);
        System.out.println(arr[0][1]); //访问的为二维数组中第1个一维数组的第2个元素
        System.out.println(arr[0][2]);
        System.out.println(arr[0][3]);
        System.out.println("打印第二个一维数组的元素值");
        System.out.println(arr[1][0]);
        System.out.println(arr[1][1]);
        System.out.println(arr[1][2]);
        System.out.println(arr[1][3]);
        System.out.println("打印第三个一维数组的元素值");
        System.out.println(arr[2][0]);
        System.out.println(arr[2][1]);
        System.out.println(arr[2][2]);
        System.out.println(arr[2][3]);
    }
}

图片运行结果如下:

java中二维数组的定义

以上就是关于java中二维数组的定义是什么的主要内容了,并且用实例为大家进行了详细的解析。如果你对java知识感兴趣,想要了解更多常见问题,敬请关注奇Q工具网。

推荐阅读:

java中数组如何使用?foreach循环实例展示

java中如何创建一个多维数组?实例展示

java中如何将一个数组的值赋值给另一个?实例展示