Java一维数组如何使用?Java一维数组定义方法详解

TheDisguiser 2020-04-19 20:33:32 java常见问答 8254

在学习Java的过程中一定会学习到数组,它是Java的基石,一维数组是Java数组中最为简单的数组,今天我们要了解的就是一维数组,一起来看看吧。

一维数组

数组定义

在Java中,可以用如下格式定义一个数组:数据类型 [] 数组名 = new 数组类型 [数组长度] eg:int [] arr=new int [100]:就相当于在内存中定义了100个int类型的变量,第一个变量的名称为arr[0]…………第100个变量的名称为arr[99],每个变量的默认值均为0;

数组动态初始化

数组动态初始化,数据类型 [] 数组名称 = new 数组类型 [长度] ; eg:int [] data=new int [5] //声明并开辟一个长度为5的整形数组

数组的访问通过索引完成。即“数组名称[索引]”,数组索引是从0开始,因此索引的范围就是0~索引-1;如果超出索引访问,就会产生java.long.ArrayIndexOutOfBoundsException(数组下标越界异常)(运行时异常)。

当数组采用动态初始化开辟后,数组之中的每个元素都是该数据类型的默认值。

数组名.length取得数组长度。

数组属于引用数据类型,因此在使用之前一定要开辟空间,否则就会产生java.long.NullPointerException也就是空指针异常。

下面用一个例子定义并遍历一维数组:

public class ArrayDemo1
{
    public static void main(String[] args)
    {
        //1 定义数组 并同时赋值
        int[] arr = new int[]
        {
            3
            , 9
            , 5
            , 8
            , 2
        };
        // 4
        System.out.println(arr.length);
        System.out.println(arr[arr.length - 1]);
        System.out.println("=========================");
        //2定义数组 直接用大括号赋值
        int[] arr1 = {
            22
            , 56
            , 89
        };
        System.out.println(arr1[arr1.length - 1]);
        // 3 为数组赋值
        arr1[2] = 111;
        System.out.println(arr1[arr1.length - 1]);
    }
}
public class ArrayDemo2
{
    public static void main(String[] args)
    {
        //1 定义数组 并同时赋值
        int[] arr = {
            3
            , 9
            , 5
            , 8
            , 2
            , 87
        };
        int max = arr[0];
        for (int i = 0; i <= 5; i++)
        {
            //遍历
            //System.out.println(arr[i]);
            if (max < arr[i])
            {
                < p = "" >
                    max = arr[i];
            }
        }
        System.out.println(max);
    }
}

以上就是一维数组的所有内容,你了解了吗?更多关于Java一些知识问答的内容,请持续关注本站了解吧。