java中的筛选遍历数组,实例展示

java中关于数组的知识点也是十分丰富的,上次已经为大家介绍过java中的二维数组排序是怎样的主要内容,今天再为大家介绍一些与数组相关的其他内容,也就是java中的筛选遍历数组,一起来看看吧。

一、$.grep()筛选遍历数组。grep()循环能够遍历数组,并筛选符合条件的元素,组成新的数组,并返回。代码如下所示:

function ()
{
    var array = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];
    var filterarray = $.grep(array, function (value)
    {
        return value > 5; //筛选出大于5的
    });
    for (var i = 0; i < filterarray.length; i++)
    {
        alert(filterarray[i]);
    }
    for (key in filterarray)
    {
        alert(filterarray[key]);
    }
}

二、$.each()筛选遍历数组或json对象,代码如下所示:

function ()
{
    var anObject = {
        one: 1
        , two: 2
        , three: 3
    }; //对json数组each
    $.each(anObject, function (name, value)
    {
        alert(name);
        alert(value);
    });
    var anArray = ['one', 'two', 'three'];
    $.each(anArray, function (n, value)
    {
        alert(n);
        alert(value);
    });
}

三、$.inArray()筛选遍历数组,inArray()循环能返回参数在数组中对应的坐标。代码如下所示:

function ()
{
    var anArray = ['one', 'two', 'three'];
    var index = $.inArray(‘two’, anArray);
    alert(index); //返回该值在数组中的键值,返回1
    alert(anArray[index]); //value is two
}

四、$.map()筛选遍历数组,代码如下所示:

$()
    .ready(
        function ()
        {
            var strings = ['0', '1', '2', '3', '4', 'S', '6'];
            var values = $.map(strings, function (value)
            {
                var result = new Number(value);
                return isNaN(result) ? null : result; //isNaN:is Not a Number的缩写
            });
            for (key in values)
            {
                alert(values[key]);
            }
        });

五、map循环常用语往数组中添加新元素,第二种写法,代码如下所示:

this.detEntityList.map(item =>
{
    //往比遍历到的对象中添加属性
    Object.assign(item
    , {
        sourceType: item.businessType
    , })
});

map()把每个元素通过函数传递到当前匹配集合中,生成包含返回值的新的 jQuery对象。此用法与原生js的map循环用法一致。

以上就是关于java中的筛选遍历数组的主要内容了。并且用实际的代码为大家展示出来了。如果你对java知识感兴趣,想要了解更多java经典例子,敬请关注奇Q工具网。

推荐阅读:

java中二维数组的定义格式是什么?它应用在哪些方面?

java中的权限修饰符有哪些?怎么获取数组最大值?

java怎么通过反射获取数组?图片详解